Belasting Bonaire

De onderstaande belastingen zijn het meest relevant voor u als particulier en uw bedrijf op Bonaire.

 • Inkomstenbelasting en loonbelasting
 • Vastgoedbelasting
 • Opbrengstbelasting
 • Algemene bestedingsbelasting
 • Toeristenbelasting

Op Bonaire wordt er geen winstbelasting geheven.

 1.  Inkomstenbelasting en loonbelasting

Inkomsten uit onder andere dienstbetrekking of onderneming (eenmanszaken), rente, dividenden en pensioen zijn belast met inkomstenbelasting op Bonaire, indien genoten door een natuurlijk persoon die inwoner is van Bonaire of een natuurlijk persoon die broninkomsten ontvangt uit Bonaire. Van dit inkomen zijn bepaalde kosten aftrekbaar (afhankelijk van het soort inkomen). Daarnaast zijn bijvoorbeeld rente op een hypotheek voor het hoofdverblijf, bepaalde premies voor levensverzekeringen en schenkingen aan goede doelen organisaties aftrekbaar.

Elke ondernemer die ervoor kiest om geen lichaam met rechtspersoonlijkheid op te richten voor zijn/haar bedrijf, zal belastbare inkomsten hebben voor de inkomstenbelasting, terwijl inkomsten die worden gegenereerd door lichamen met rechtspersoonlijkheid niet worden belast omdat Bonaire geen winstbelasting kent. Bovendien moet op het loon dat aan werknemers wordt betaald, loonbelasting worden ingehouden. Een werknemer is een natuurlijk persoon die een arbeidsverhouding heeft met een inhoudingsplichtige of die van zichzelf of iemand anders loon uit een vroegere dienstbetrekking ontvangt (pensioen). Een van de belangrijkste kenmerken van een dienstverband is het bestaan ​​van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Eenieder die werkzaam is voor een lichaam met rechtspersoonlijkheid waarin hij voor ten minste 5% van de aandelen of winstdelingen (aanmerkelijk belang) participeert, wordt geacht met dit lichaam in dienstverband te werken. In dit geval voorziet de Wet Loonbelasting BES in een minimuminkomen per jaar. De ingehouden loonbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

 1. Vastgoedbelasting

De vastgoedbelasting wordt jaarlijks per 1 januari geheven over de voordelen verkregen uit op Bonaire gelegen onroerende zaken van de eigenaar van het onroerend goed. De vastgoedbelasting wordt berekend door een fictief voordeel van 4% te berekenen over de waarde van het onroerend goed. Het algemene belastingtarief is een vast tarief van 17,5% over dit fictieve voordeel van 4%. Indien het onroerend goed een hotel betreft dat geen particulier eigendom is, geldt een gereduceerd belastingtarief van 10% over de fictieve voordelen.

Het onroerend goed wordt elke 5 jaar getaxeerd door de belastingdienst (huidige periode 2021-2025). Bij wijziging van het onroerend goed door bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging in het jaar voorafgaand of gedurende de periode van 5 jaar, stelt de belastingdienst opnieuw de waarde van het onroerend goed vast. Let erop dat een tijdelijke vrijstelling van de vastgoedbelasting wordt verleend voor de eerste 10 jaren waarin een waardestijging van een onroerend goed plaatsvindt, welke voortvloeit uit bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie van het desbetreffende onroerend goed. De vastgoedbelasting kent ook bepaalde vrijstellingen. De belangrijkste vrijstellingen zijn een hoofdverblijf, mits de eigenaar inwoner is van Bonaire en onroerend goed behorend tot het ondernemingsvermogen van een natuurlijk persoon.

Ingeval de waarde van het onroerend goed incorrect is, bestaat de mogelijkheid om binnen 2 maanden na dagtekening van de waardebeschikking, een bezwaar in te dienen. Bezwaar maken tegen een waardebeschikking kan slechts in het eerste jaar van elke vijfjaarperiode.

 1. Opbrengstbelasting

De opbrengstbelasting wordt geheven van degenen die (direct of indirect) aandelen houden in een op Bonaire gevestigde rechtspersoon of op andere wijze opbrengstgerechtigd zijn. Een lichaam dat is opgericht op Bonaire wordt voor fiscale doeleinden geacht in Nederland gevestigd te zijn. De winst van dit lichaam zal dus in beginsel in Nederland onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Een lichaam kan van de belastingdienst een vestigingsplaatsbeschikking ontvangen indien het lichaam aan de voorwaarden voldoet en waardoor het lichaam geacht wordt op Bonaire gevestigd te zijn. De voorwaarden houden in dat het lichaam voldoende reële aanwezigheid heeft op Bonaire. Indien een lichaam een vestigingsplaatsbeschikking verkrijgt en geacht wordt op Bonaire gevestigd te zijn, is het lichaam belastingplichtig op Bonaire. Over winstuitkeringen door het lichaam aan de (indirecte) aandeelhouders/natuurlijke persoon wordt inkomstenbelasting geheven tegen een vast tarief van 5%, indien de aandeelhouders/natuurlijke persoon fiscaal inwoner is van Bonaire. Uitkeringen door een op Bonaire gevestigd lichaam aan een ander op Bonaire gevestigd lichaam (met een vestigingsplaatsbeschikking) zijn vrijgesteld van opbrengstbelasting indien sprake is van een deelneming. 

 1. Algemene bestedingsbelasting

Op Bonaire wordt de algemene bestedingsbelasting (ABB) geheven op de levering van goederen door producenten, levering van diensten door ondernemers en invoer van goederen. Een producent voor de ABB is iedere ondernemer die goederen vervaardigt met grondstoffen of halffabricaten. Ondernemingen die goederen verkopen vanuit een inrichting die hoofdzakelijk bestemd is voor de verkoop van goederen aan anderen dan ondernemers, zijn niet onderworpen aan de ABB bij leveringen. Voor laatstgenoemde ondernemingen wordt aangenomen dat de ABB bij invoer wordt betaald.

Het algemene belastingtarief van de ABB op de levering van goederen is 8%. Het belastingtarief van de ABB voor het verlenen van diensten is 6%. Er zijn ook vrijstellingen voor specifieke leveringen van goederen en diensten. Een van de moeilijkheden die voortvloeit uit de ABB-wetgeving is wanneer ondernemers een combinatie van een levering van goederen en diensten verrichten. Als de goederen (8% of niet belast, indien geleverd door een detailhandelaar) en diensten (6%) worden geleverd als een gecombineerde levering, moeten ondernemers ervoor zorgen dat het juiste bedrag aan ABB wordt berekend over de totaalprijs. Als een winkelier bijvoorbeeld een nieuwe batterij voor een auto verkoopt voor een totaalprijs van USD 110, inclusief de installatie van de batterij, is alleen het servicegedeelte van de levering belastbaar met 6% ABB. De verkoop van de batterij is niet belast met ABB. De ondernemer dient te bepalen welk deel van de totaalprijs betrekking heeft op dienstverlening en belast is met 6% ABB en welk deel niet belast is.

Producenten hebben recht op aftrek van de betaalde ABB wanneer zij:

 • goederen van een andere producent kopen en deze gebruiken om eigen goederen te vervaardigen;
 • goederen importeren die zullen worden gebruikt om eigen goederen te vervaardigen.

ABB in de bouwsector

Voorheen kon de (onder)aannemer die bouwdiensten verrichtte in het algemeen geen in rekening gebrachte ABB aftrekken. De (onder)aannemer verrichtte een dienst waarvoor het recht op aftrek niet van toepassing was. Op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 23 september 2011 geldt echter het volgende. Ondernemers in de bouwsector worden (ook) als producenten aangemerkt indien zij in opdracht van een cliënt/(hoofd)aannemer daadwerkelijk bouwwerkzaamheden verrichten en een nieuw onroerend goed wordt gerealiseerd. Het gevolg is dat over de door de opdrachtnemer ontvangen aannemingssom ABB is verschuldigd en de aannemer recht op aftrek heeft van de ABB die is betaald voor het gebruikte bouwmateriaal, mits het is geleverd door een producent.

ABB bij invoer

Over de invoer van goederen in Bonaire is ABB verschuldigd over de douanewaarde. De douanewaarde is de waarde inclusief belastingen, heffingen en invoerrechten, behalve de ABB zelf. Ook de kosten met betrekking tot verzekering, verpakking en transport zijn inbegrepen. Op Bonaire is de ABB bij invoer 8%. Voor auto's geldt in beginsel een tarief van 25%. Auto’s zonder CO2-uitstoot kunnen tegen 0% worden ingevoerd.

 1. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven van de bezoeker voorafgaand aan of bij aankomst op Bonaire. De toeristenbelasting kan via een digitaal portaal worden voldaan en bij aankomst kan een betaalbewijs worden getoond. De tarieven voor de toeristenbelasting zijn als volgt.

 • USD 75 voor bezoekers van 13 jaar en ouder (inwoners van Bonaire, bemanningsleden en transitpassagiers zijn uitgezonderd en betalen geen toeristenbelasting).
 • USD 10 voor ingezetenen van Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten en bezoekers van 12 jaar of jonger en cruiseschipbezoekers.
 • USD 0 voor Bonairiaanse studenten die in het buitenland studeren en een toelage of lening ontvangen op basis van de Wet studiefinanciering BES.

Contacteer ons

Ons Bonaire team staat klaar om u te ondersteunen. Neem voor meer vragen contact op met de onderstaande adviseurs.

 • Jourainne Wever - jourainne.wever@aw.gt.com - Director Tax
 • Lance Henriquez- lance.henriquez@aw.gt.com - Manager Tax
 • Melina Rangel - melina.rangel@aw.gt.com - Manager Tax