Belasting Bonaire

De volgende belastingen zijn het meest relevant voor uw bedrijf en u als particulier op Bonaire:

 

 1. Vastgoedbelasting
 2. Opbrengstbelasting
 3. Algemene bestedingsbelasting
 4. Toeristenbelasting
 5. Inkomsten- en loonbelasting


Houd er rekening mee dat er op Bonaire geen winstbelasting wordt geheven.

1. Vastgoedbelasting

De vastgoedbelasting wordt geheven over de voordelen verkregen uit onroerende zaken van de eigenaar van het onroerend goed per 1 januari van enig jaar. De vastgoedbelasting wordt berekend door een fictief voordeel van 4%  te berekenen over de waarde van het onroerend goed. Het algemene belastingtarief is een vast tarief van 17,5% over dit fictieve voordeel van 4%. Indien het onroerend goed een hotel dat geen eigendom is van particulieren betreft, geldt een gereduceerd belastingtarief van 10% over de fictieve voordelen.

Het onroerend goed wordt elke 5 jaar getaxeerd door de Belastingdienst (huidige periode 2021-2025). Bij wijziging van het onroerend goed door bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging in het jaar voorafgaand aan de periode van 5 jaar of in de loop van de periode van 5 jaar, stelt de inspecteur opnieuw de waarde van het onroerend goed vast.  Let erop dat de vastgoedbelasting een tijdelijke vrijstelling voor de eerste tien (10) jaren) verleent voor de waardestijging van een onroerend goed, welke voortvloeit uit bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie van het betreffende onroerend goed. De vastgoedbelasting kent ook bepaalde vrijstellingen. De belangrijkste vrijstellingen zijn:

 • Een hoofdverblijf, mits de eigenaar inwoner is van Bonaire.
 • Onroerend goed behorende tot het ondernemingsvermogen van een natuurlijk persoon.

Ingeval de waarde van het onroerend goed niet klopt, bestaat de mogelijkheid om binnen twee (2) maanden na dagtekening (datum) van de waarde beschikking, een bezwaarschrift in te dienen.  Bezwaar maken tegen een waarde beschikking kan slechts eens in de 5 jaar (het eerste jaar van de periode van 5 jaar).

 

2. Opbrengstbelasting

De opbrengstbelasting wordt geheven van degenen die (direct of indirect) aandelen houden in een in Bonaire gevestigde rechtspersoon. Een lichaam dat is opgericht in Bonaire wordt voor de belastingdienst geacht inwoner te zijn van het Europese deel van Nederland. De winst van dit lichaam zal dus in beginsel onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting in Nederland. Een lichaam kan van de belastingdienst een vestigingsplaatsbeschikking ontvangen dat zij inwoner van Bonaire is. De belastingdienst beoordeelt of het lichaam aan de gestelde voorwaarden voldoet. De voorwaarden houden in dat het lichaam voldoende reële aanwezigheid heeft op Bonaire. Als een lichaam een vestigingsplaatsbeschikking verkrijgt en als inwoner van Bonaire wordt beschouwd, is het lichaam belastingplichtig in Bonaire. Aangezien er in Bonaire geen winstbelasting bestaat, is er in Bonaire geen winstbelasting verschuldigd. Over uitkeringen van de winst door het lichaam aan de (indirecte) aandeelhouders/natuurlijke persoon wordt inkomstenbelasting geheven tegen een vast tarief van 5%, indien de aandeelhouders/natuurlijke persoon fiscaal inwoner is van Bonaire. Uitkeringen aan een in Bonaire gevestigd lichaam (met een vestigingsplaatsbeschikking) zijn niet onderworpen aan opbrengstbelasting indien sprake is van een deelneming. Elk in Bonaire opgericht lichaam dient ervoor te zorgen dat een vestigingsplaatsbeschikking van de belastingdienst wordt verkregen waarin staat dat zijn plaats van vestiging  Bonaire is, dit voorkomt dat zij winstbelasting en dividendbelasting moet betalen alsof zij in Nederland is gevestigd.

 

3. Algemene bestedingsbelasting

Op Bonaire wordt de algemene bestedingsbelasting (ABB) geheven op de levering van goederen door producenten, levering van diensten door ondernemers en invoer van goederen. Een producent voor de ABB is iedere ondernemer die goederen vervaardigt met grondstoffen of halffabricaten. Ondernemingen die goederen verkopen vanuit een inrichting die hoofdzakelijk bestemd is voor de verkoop van goederen aan anderen dan ondernemers, zijn niet onderworpen aan de ABB bij leveringen. Voor laatstgenoemde ondernemingen wordt aangenomen dat de ABB bij invoer wordt betaald.

Het algemene belastingtarief van de ABB op de levering van goederen is 8%. Het belastingtarief van de ABB voor het verlenen van diensten is 6%. Er zijn ook vrijstellingen voor specifieke leveringen van goederen en diensten. Een van de moeilijkheden die voortvloeit uit de ABB wetgeving is wanneer ondernemers een combinatie van een levering van goederen en diensten verrichten. Als de goederen (8% of niet belast, indien geleverd door een detailhandel) en diensten (6%) worden geleverd als een gecombineerde levering, moeten ondernemers ervoor zorgen dat het juiste bedrag aan ABB wordt berekend over de totale prijs. Als een winkel bijvoorbeeld een nieuwe batterij voor een auto verkoopt voor een totale prijs van USD 110, inclusief de installatie van de batterij, is alleen het servicegedeelte van de levering belastbaar met 6% ABB. De verkoop van de batterij is niet belastbaar met ABB. De ondernemer dient te bepalen welk deel van de totaalprijs betrekking heeft op dienstverlening en belast is met 6% ABB en welk deel niet belast is.

Producenten hebben recht op aftrek van de, op het moment van invoer, betaalde ABB en de aan andere producenten betaalde ABB (voor grondstoffen, hulpstoffen of halffabricaten).

Een producent heeft recht op aftrek van de betaalde ABB wanneer zij:

 • goederen van een andere producent kopen en deze gebruiken om eigen goederen te vervaardigen;
 • goederen importeren die zullen worden gebruikt om eigen goederen te vervaardigen.

 

Let op – ABB in de bouwsector

Voorheen konden de (onder)aannemer die bouwdiensten verrichtte in het algemeen geen in rekening gebrachte ABB aftrekken: de (onder)aannemer verricht een dienst waarvoor het recht op aftrek niet van toepassing is.

Op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 23 september 2011 geldt het volgende:

 • Ondernemers in de bouwsector worden (ook) als producenten aangemerkt indien zij in opdracht van een cliënt/(hoofd) aannemer daadwerkelijk bouwwerkzaamheden verrichten, en een nieuw onroerend goed wordt gerealiseerd. Het gevolg is dat over de door de opdrachtnemer ontvangen aannemingssom ABB is verschuldigd. De aannemer heeft ook recht op aftrek van de ABB die is betaald voor het materiaal dat is gebruikt om te bouwen, mits het is geleverd door een producent.
 • Voorwaarde voor de aftrek is dat op de factuur van de verrichte diensten de 8% ABB in rekening wordt gebracht (en niet 6%) omdat de onderaannemer op grond van het beleid als producent kwalificeert.

 

ABB bij invoer

Over de invoer van goederen in de BES-eilanden is ABB verschuldigd. De ABB is verschuldigd over de douanewaarde. De douanewaarde is de waarde inclusief belastingen, heffingen en invoerrechten, behalve de ABB zelf. Ook verzekering, verpakking en transport zijn inbegrepen.

In Bonaire is de ABB bij invoer 8%. Auto's hebben een tarief van 25%. Auto’s zonder CO2-uitstoor zijn worden tegen 0% ingevoerd. De tarieven in Saba en Sint Eustatius kunnen verschillen.

 

4. Toeristenbelasting

Op dit moment wordt toeristenbelasting in Bonaire geheven ter zake van het verblijf met overnachting in een appartement, hotel of logement in Bonaire door niet-ingezetenen van Bonaire. De belastingplichtige is degene die gelegenheid biedt tot het verblijf. De toeristenbelasting bedraagt USD 5,45 per overnachting per persoon. Voor onder andere bemanningsleden en inwoners van Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten bedraagt de toeristenbelasting nihil.

Per 1 juli 2022 wordt de huidige toeristenbelasting ingetrokken en zal de Toeristenbelasting verordening Bonaire 2022 in werking treden. Onder de nieuwe toeristenbelasting worden aanbieders van verblijf niet langer als belastingplichtigen voor de toeristenbelasting aangemerkt. Vanaf 1 juli 2022 zal de bezoeker zelf belastingplichtig worden voor de toeristenbelasting. De toeristenbelasting zal door de bezoeker zelf dienen te worden voldaan voorafgaand aan of bij binnenkomst in Bonaire. De bedoeling is dat de toeristenbelasting via een digitaal portaal kan worden voldaan en dat bij aankomst een betaalbewijs kan worden getoond. Hiervoor wordt een online omgeving ontwikkeld.  

Per 1 juli 2022 zullen de tarieven voor de toeristenbelasting als volgt zijn:

 • USD 75 voor bezoekers van 13 jaar en ouder (inwoners van Bonaire, bemanningsleden en transitpassagiers zijn uitgezonderd en betalen geen toeristenbelasting).
 • USD 10 voor bezoekers afkomstig van Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten, bezoekers van 12 jaar en jonger en cruiseschipbezoekers (met ingang van 1 januari 2023).

USD 0 voor studenten die een toelage of lening ontvangen op basis van de Wet studiefinanciering BES.

 

5. Inkomsten- en loonbelasting

Inkomsten uit dienstbetrekking of (eenmanszaken) onderneming, rente en dividenden en andere inkomsten uit beleggingen, pensioeninkomsten en verzekeringstermijnen zijn belast met inkomstenbelasting, indien genoten door een natuurlijk persoon die inwoner is van Bonaire of broninkomsten ontvangt uit Bonaire. Van dit inkomen zijn bepaalde kosten aftrekbaar (afhankelijk van het soort inkomen), rente op een hypotheek voor het hoofdverblijf, bepaalde premies voor levensverzekeringen en schenkingen aan goede doelen organisaties.

Loonbelasting is verschuldigd van de werknemer. Een werknemer is een natuurlijk persoon die een arbeidsverhouding heeft met een inhoudingsplichtige of die van zichzelf of iemand anders loon uit een vroegere dienstbetrekking ontvangt (pensioen). Een van de belangrijkste kenmerken van een dienstverband is het bestaan ​​van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. De ingehouden loonbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Elke ondernemer die ervoor kiest om geen lichaam met rechtspersoonlijkheid op te richten voor zijn/ haar bedrijf, zal belastbare inkomsten hebben voor de inkomstenbelasting, terwijl inkomsten die worden gegenereerd door lichamen met rechtspersoonlijkheid niet worden belast omdat Bonaire geen winstbelasting kent. Bovendien moet op het loon dat aan werknemers wordt betaald, loonbelasting worden ingehouden. Indien een werknemer niet in Bonaire woont en het dienstverband niet langer dan 3 maanden duurt, kan vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting worden verkregen. Een ieder die werkzaam is voor een lichaam met rechtspersoonlijkheid waarin hij voor ten minste 5% van de aandelen of winstdelingen (aanmerkelijk belang) participeert, wordt geacht met dit lichaam in dienstverband te werken. In dit geval voorziet de Wet Loonbelasting BES in een minimuminkomen van USD 14.000 per jaar of ten minste zoveel als gebruikelijk wordt geacht in een situatie waarin geen aanmerkelijk belang wordt gehouden door de werknemer.

 

Contact Ons

Ons Bonaire-team staat klaar om u te ondersteunen. Neem voor meer vragen contact op met: