banner image
Tax Newsflash

[NL] Vestigingsplaatsvoorwaarden voor vrijstelling op winstbelasting BES

Voldoet uw onderneming doorgaans aan de vestigingsplaatsvoorwaarden om gebruik te kunnen blijven maken van de vrijstelling op winstbelasting?

De BES-eilanden hebben een uniek fiscaal stelsel waarin geen belasting naar de winst wordt geheven. Om van deze voordelen te kunnen genieten, moeten lichamen echter voldoen aan de voorwaarden van artikel 5.2 BBES om fiscaal gevestigd  te zijn op de BES-eilanden. Wordt niet voldaan aan deze voorwaarden dan is het lichaam automatisch in Nederland gevestigd en zijn de vennootschapsbelasting en dividendbelasting van toepassing. Een lichaam dient een zogenaamde vestigingsplaatsbeschikking aan te vragen bij de inspecteur van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Deze vestigingsplaatsbeschikking wordt afgegeven indien op het moment van aanvraag aan de voorwaarden wordt voldaan. Let wel dat het lichaam continu aan de voorwaarden van de vestigingsplaatsbeschikking dient te voldoen. Voldoet het lichaam niet meer aan de voorwaarden, dan vindt automatisch een fiscale verhuizing van het lichaam naar Nederland plaats en worden de vennootschapsbelasting en dividendbelasting van toepassing. Ook wordt het lichaam dan geacht op het moment van verhuizing zijn vermogen te hebben uitgedeeld.

Voorwaarden voor vestigingsplaats op de BES-eilanden
Voor de fiscale vestiging op de BES eilanden dient aan één van de volgende drie voorwaarden te worden voldaan:

  1. Kleine onderneming: De jaarlijkse omzet mag niet hoger zijn dan USD 80.000 en de bezittingen mogen doorgaans niet meer dan USD 200.000 bedragen. Financiële dienstverlening, royaltybetalingen, verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten, directievoering van op de BES gevestigde vennootschappen en andere trustdiensten zijn niet toegestaan.
  2. Actieve onderneming: Een actieve onderneming mag maximaal 50% van de bezittingen hebben in passieve activa, zoals beleggingen en liquide middelen, die worden gebruikt door personen buiten de BES-eilanden. Andere bezittingen die worden gebruikt voor financiering van personen buiten de BES, worden beschouwd als 'foute' passieve bezittingen.

Gevolgen voor de vestigingsplaats bij ‘foute’ passieve bezittingen
Een uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van BES (‘Het Gerecht’) heeft meer duidelijkheid verschaft over de gevolgen voor de vestigingsplaats van een entiteit in het geval van een financiering van een persoon woonachtig op de BES. De rechter in eerste aanleg besliste dat bij het financieren van een aandeelhouder sprake was van een belegging voor de vennootschap en dus een ‘foute’ bezitting (belegging). Het feit dat de financiering was verstrekt aan een op de BES woonachtige aandeelhouder is niet relevant. Dat het Gerecht tot de conclusie is gekomen dat in casu sprake was van een belegging, is merkwaardig. In een Arubaanse zaak heeft het Gemeenschappelijke Hof in hoger beroep namelijk beslist dat bij het verstrekken van een renteloze lening aan de aandeelhouder géén sprake is van het beleggen van vermogen. Deze uitspraak heeft de Hoge Raad in cassatie bevestigd. Hierbij verwijst de Hoge Raad naar een andere uitspraak waarbij is beslist dat van ‘beleggen’ pas sprake is als het bezit van het vermogensbestanddeel slechts gericht is op het verkrijgen van de waardestijging en het rendement dat daarvan bij normaal vermogensbeheer mag worden verwacht. Bij een renteloze lening valt geen waardestijging of rendement te verwachten en is er dus geen sprake van beleggen.

Indien niet aan de voorwaarden van de kleine onderneming of actieve onderneming wordt voldaan, kan ten slotte een vestigingsplaatsbeschikking worden verkregen als de onderneming doorgaans voldoende substance heeft.

3. Substance: De onderneming moet blijvend werk bieden aan ten minste drie fulltime werknemers die op de BES-eilanden wonen en betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot de passieve activa. Daarnaast moet de onderneming minstens 24 maanden onroerend goed bezitten op de BES-eilanden ter waarde van ten minste USD 50.000, dat wordt gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten.

Belangrijke aandachtspunten
Het is van essentieel belang om doorgaans te voldoen aan de voorwaarden van artikel 5.2 BBES. Als niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden, wordt Europees Nederland beschouwd als de vestigingsplaats van de onderneming en zijn de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting van toepassing. Echter, hoeft het tijdelijk niet voldoen aan de voorwaarden niet altijd te leiden tot niet kwalificeren. De wet en toelichting zijn niet duidelijk over hoelang ‘doorgaans’ is. Indien het lichaam echter niet meer voldoet aan de voorwaarden is het zaak om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen zodat het lichaam niet gaat vallen onder de Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Wat daarbij ook van belang is is dat het lichaam geacht wordt zijn vermogen te hebben uitgedeeld aan de deelgerechtigden tot dat vermogen op het moment dat direct voorafgaat aan het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor vestiging op de BES-eilanden. Deze uitdeling kan fiscale gevolgen hebben.

Voorbeeld
Het bovenstaande kan worden ge
ïllustreerd met het volgend voorbeeld. Stel u bent eigenaar van een vennootschap, opgericht naar het recht van Bonaire, welke als enige bezitting heeft een gebouw op Bonaire dat voor langere termijn wordt verhuurd. U bent de enige werknemer van deze vennootschap. U betaalt geen winstbelasting over de huuropbrengsten omdat u er van uitgaat dat de vennootschap op Bonaire is gevestigd. Aangezien de verhuur van het pand mogelijk als een belegging kan worden aangemerkt kan het echter zo zijn dat de Nederlandse fiscus van mening is dat de vennootschap in Nederland is gevestigd voor fiscale doeleinden. Over de verhuuropbrengsten is dan Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd.

Tot slot
Hoewel het fiscale stelsel van de BES-eilanden veel voordelen biedt, moeten ondernemingen ervoor zorgen dat ze doorgaans aan de gestelde voorwaarden voor vestiging op de BES-eilanden voldoen om te blijven profiteren van dit gunstige fiscale regime. Daarom is het cruciaal om continu te beoordelen of aan de vereisten voor vestiging wordt voldaan. Indien u betwijfelt of nog aan de voorwaarden wordt voldaan is het van belang zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. 

Heeft u vragen over de vestigingsplaatsregeling of wilt u weten of u doorgaans aan de gestelde voorwaarden voldoet? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we staan klaar om u te helpen!